Statut

Skupština Hrvatskog  Društva  bolesnika s rakom prostate  temeljem članka 13.  Zakona o udrugama (N.N .broj 74/14) i članka 16. Statuta  Hrvatskog  Društva  bolesnika s rakom prostate od 16.12.2015. na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2019. donosi 

 

Statut  Hrvatskog  Društva  bolesnika s rakom prostate

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine; izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je:

 HRVATSKO  DRUŠTVO   BOLESNIKA   S  RAKOM  PROSTATE

Naziv Udruge na engleskom jeziku je :

Croatian Association of prostate cancer patients

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske a u svojim aktivnostima može se povezivati sa sličnim udrugama u Hrvatskoj, drugim zemljama EU te i izvan EU.

Sjedište Udruge je  u Zagrebu.

Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi  Upravni odbor.

Članak 3.

HDBRP  registrirana je pri nadležnom tijelu.

HDBRP  je neprofitna  pravna osoba.


 

Članak 4.

Udruga ima pečat  koji je  okruglog oblika  sa znakom  stilizirane kravate s hrvatskim grbom.

U vanjskom rubu pečata je natpis  Hrvatsko Društvo bolesnika s rakom prostate.

Zastupanje Udruge

Članak 5.

Udrugu  zastupa predsjednik, dopredsjednik i tajnik. Predsjednik može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Ciljevi, područje djelovanja i djelatnost udruge

Članak 6.

Cilj Udruge je okupljanje bolesnika liječenih zbog raka prostate kao i liječnika i drugog medicinskog osoblja koje se bavi s rakom prostate te unapređenje života i poboljšanje kvalitete života i načina liječenja bolesnika s rakom prostate.

Udruga je osnovana u cilju da bolesnici s rakom prostate u Udruzi izmjenjuju svoja iskustva, informiraju se o načinima liječenja te o novim lijekovima koji se pojavljuju na tržištu, izmjenjuju informacije o  mogućim nuspojavama liječenja i mogućnostima prevencije istih te davanje primjedbi i prijedloga Hrvatskom Zavodu za zdravstveno osiguranje za što kvalitetnije liječenje bolesnika s rakom prostate.

Članak 7.

Udruga djeluje na području zaštite zdravlja, preventivnih djelatnosti, unapređenja i zaštite zdravlja osoba oboljelih od malignih bolesti.

Članak  8.

Djelatnost Udruge:

 • održavanje sastanaka bolesnika s rakom prostate prije i poslije liječenja sa svrhom da ih se upozna sa svim važnim činjenicama  vezanim uz dijagnostiku ili terapiju
 • održavanje predavanja o raku prostate kako za članove Udruge tako i za građane kao i  upoznavanje  sa svim mogućnostima liječenja raka prostate, prvenstveno novim lijekovima koji se uvode u svijetu
 • suradnja s udrugama u zemlji i inozemstvu koje imaju iste ili slične ciljeve
 • sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima Udruga sličnih ili istih usmjerenja kako bi se bolesnike u  RH  što prije upoznalo s najnovijim dostignućima
 • podrška liječnicima u traženju mogućnosti za primjenu novih lijekova u liječenju
 • sudjelovanje u medijima u povodu Dana bolesnika
 • organiziranje humanitarnih aktivnosti sukladno važećim propisima
 • informiranje javnosti o radu
 • izvješćivanjem članova o radu Udruge putem web stranica Udruge, javnošću sjednica i tijela Udruge, izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvješća o radu Udruge, javnim priopćavanjima, organiziranjem skupova na kojima se iznose problemi bolesnika s rakom prostate te na druge odgovarajuće načine

Članstvo u udruzi

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaki bolesnik s rakom prostate, liječnici i drugo medicinsko osoblje, zainteresirani građani, članovi obitelji bolesnika kao i pravne osobe koje iskažu interes za potporu Udruzi. Članom Udruge se postaje po preporuci ili pismenim zahtjevom koji se predaje Upravnom  odboru.

Članak 10.

Člana Udruge upisuje se u Registar članova koji sadrži sljedeće podatke o članu:

Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu, broj telefona, e-mail adresu ako pacijent  ima, OIB, datum pristupanja Udruzi  te datum prestanka članstva.

Podaci za pravnu osobu koju se upisuje u Registar su sljedeći :

Naziv pravne osobe, adresa, broj telefona, e-mail, OIB te datum pristupanja Udruzi i datum prestanka članstva.

Registar  članova vodi se elektronički .

Članak 11.

Član ima pravo sudjelovanja u svim aktivnostima Udruge sudjelovanjem u raspravama, podnošenjem prijedloga  aktivnosti, sudjelovanjem u izborima za tijela Udruge. Članovi imaju pravo biti obaviješteni o svim aktivnostima Udruge, o donesenim odlukama na tijelima Udruge kao i o stajalištima koje Udruga  prezentira javnosti.

Član Udruge ima pravo birati i biti biran u sva tijela Uduge.

Član Udruge ima pravo  podnijeti  prigovor  na rad  predsjednika i drugih članova izabranih tijela   Udruge.

Prigovor upućuje Upravnom odboru koji mora na prvoj idućoj sjednici o prigovoru raspraviti i donijeti  zaključak koji se dostavlja podnositelju. Ako je podnositelj prigovora nezadovoljan odlukom Upravnog odbora ima se pravo žaliti Skupštini Udruge koja donosi na svojoj idućoj sjednici konačno rješenje.

Članak 12.

Član Udruge ima sljedeće obveze:

 • informirati javnost  o djelovanju Udruge
 • sudjelovati u ostvarenju  ciljeva  Udruge
 • slijediti odluke tijela Udruge
 • čuvati interese i ugled Udruge
 • čuvati spoznaje o zdravstenom stanju drugih članova Udruge   ukoliko do tih informacija dođe,
 • pridržavati se odredaba Statuta
 • obavijestiti Udrugu o promjeni svojih statusnih ili drugih podataka
 • redovito plaćati članarinu

Član Udruge u svim poslovima od interesa za Udrugu mora postupati časno,pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano, čuvajući vjerodostojnost sebe i Udruge. U obavljanju djelatnosti članovi ne smiju svoj privatni  interes stavljati iznad interesa Udruge.

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge  dužan je o tome izvijestiti predsjednika Udruge te sebe, ako je moguće, izuzeti od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • istupanjem iz članstva
 • isključenjem
 • neplaćanjem članarine
 • smrću člana


 

Tijela udruge

Članak 14.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik, dopredsjednik i tajnik
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti
 • Likvidator

Skupština

Članak 15.

Skupštinu čine svi članovi Udruge te predstavnik pravne osobe, članice Udruge.

Članak 16.

Skupština Udruge:

 • usvaja Statut Udruge, njegove izmjene i dopune
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine
 • bira i razrješuje predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora
 • bira i razrješava članove Nadzornog odbora i Suda časti
 • bira na prijedlog Upravnog odbora i prisutnih članova Skupštine  članove verifikacijskog povjerenstva  te izbornog i kandidacijskog povjerenstva ako se radi o izbornoj skupštini
 • razmatra i usvaja izvješća o radu tijela Udruge te financijsko izvješće za prethodnu  kalendarsku godinu
 • donosi plan rada i financijski plan Udruge za sljedeću kalendarsku godinu
 • na prijedlog Upravnog odbora donosi odluku o visini članarine
 • odlučuje o proširenju ili promjeni ciljeva i djelatnosti Udruge, o prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • odlučuje o udruživanju sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 • dodjeljuje Zahvalnicu na prijedlog Upravnog odbora i predsjednika Društva
 • donosi i druge odluke u skladu sa Statutom

Skupštinom predsjeda predsjednik Upravnog odbora  te dva člana Udruge.

Upravni odbor predlaže Skupštini Poslovnik o radu koji se usvaja na samoj Skupštini.

Upravni odbor na Skupštini predlaže članove verifikacijskog i kandidacijskog povjerenstva  te zapisničara  i ovjerovitelje zapisnika.

Članak 17.

Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izborne ili izvanredne.

Na sjednicu se pozivaju svi članovi Udruge pismenim putem ili putem e-maila najmanje 7 dana prije održavanja sjednice. Poziv mora sadržavati dnevni red te datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice Skupštine.

Na sjednici Skupštine nazočni članovi Udruge čine kvorum.

Skupština donosi odluke većinom nazočnih članova.

Članak 18.

Redovnu  sjednicu  predsjednik saziva najmanje jednom godišnje a izbornu sjednicu svake četri 4 godine.

Izvanrednu sjednicu saziva predsjednik na vlastitu inicijativu ili na temelju odluke Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili pismenog zahtjeva 1/3 članova Udruge.

Predsjednik Udruge dužan je sazvati izvanrednu Skupštinu u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva iz stavka 2 ovog članka. Ukoliko predsjednik Udruge ne sazove traženu izvanrednu sjednicu Skupštine u navedenom roku, istekom roka izvanrednu sjednicu Skupštine saziva tijelo koje je podnijelo zahtjev.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje 1/3 članova Udruge upisanih u registar članova prije isteka mandata tijelima Udruge.


 

Upravni odbor

Članak 19.

Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednik, tajnik te 6 članova izabranih na Skupštini  Udruge na mandat četiri godine. Predsjednik Udruge je i predsjednik Upravnog odbora.

U slučaju da član Upravnog odbora da ostavku na članstvo u Upravnom odboru ili je duže vrijeme onemogućen obavljati poslove iz djelokruga članstva u Upravnom odboru, Upravni odbor može iz redova članova Udruge kooptirati najviše do jedne trećine članova Upravnog odbora u sastav Upravnog odbora što mora potvrditi i Skupština na svojoj prvoj sjednici.

Članak 20.

Upravni odbor:

– donosi Poslovnik o radu

– utvrđuje  prijedlog izmjena i dopuna Statuta Udruge

– upravlja radom Udruge između dviju sjednica Skupštine

– provodi odluke Skupštine Udruge

– donosi  odluke i opće akte u skladu sa Statutom Udruge

– bira i imenuje blagajnika Udruge na prijedlog predsjednika

– donosi plan aktivnosti Udruge i predlaže ga Skupštini

– po potrebi imenuje  povjerenstva

– upravlja imovinom Udruge i donosi financijski plan za sljedeće  razdoblje

– imenuje i opoziva likvidatora Udruge

– donosi prijedlog  o visini članarine u  Udruzi kojeg predočuje Skupštini

– donosi odluku o visini članarine za pravne osobe

– odlučuje o suradnji s drugim srodnim udrugama te pravnim osobama

– o svom radu podnosi izvješće Skupštini


 

Članak 21.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Udruge najmanje jednom u tri mjeseca, a po potrebi i češće.

Na sjednici Upravnog odbora pravovaljano se donose odluke ako joj nazoči više od polovice članova  odbora.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

Članak 22.

Predsjednik Upravnog odbora zastupa Udrugu, odgovoran je za njezin rad te osigurava redovito djelovanje Udruge.

Predsjednik Udruge                       

Članak 23.

Predsjednik Udruge:

 • brine o provedbi odluka Skupštine i Upravnog odbora
 • saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i Skupštine
 • odgovara za zakonitost rada Udruge i poštivanje odluka Skupštine
 • priprema zajedno s Upravnim odborom plan aktivnosti Udruge
 • brine o korištenju imovine
 • o svom radu podnosi izvješće Upravnom odboru i Skupštini
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
 • saziva i vodi tiskovne konferencije uz suglasnost članova Upravnog odbora i brine o upoznavanju javnosti s radom Udruge
 • donosi odluke i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom , Statutom i aktima Udruge

Članak 24.

Dopredsjednik Udruge  mijenja predsjednika Udruge u slučaju njegova opravdanog izostanka.

Dopredsjednik Udruge se mora konzultirati s predsjednikom o načinu istupanja. Dopredsjednika bira Skupština na mandat  četri godine. 


 

Tajnik Udruge

Članak 25.

Tajnik Udruge  obavlja sve stručno-administrativne poslove vezane za rad Udruge:

 • vodi registar članova Udruge
 • vodi i odgovara za svu administrativnu dokumentaciju
 • vodi arhivu Udruge
 • ima ovlasti uvida u blagajničku dokumentaciju
 • u suradnji s predsjednikom i članovima Upravnog odbora sudjeluje u  stvaranju  projekata  za dobivanje potpora  Grada Zagreba, Republike Hrvatske i fondova EU

Tajnika bira Skupština na mandat četiri godine.

 

Blagajnik  Udruge

Članak 26.

Blagajnik Udruge obavlja sve blagajničke poslove Udruge:

 • vodi blagajnu Udruge
 • vrši sve financijske radnje vezane za poslovanje Udruge
 • za sjednicu Upravnog odbora po zahtjevu Predsjednika priprema bilance i stanje računa
 • sačinjava financijsko izvješće za Skupštinu Udruge
 • surađuje s financjiskim servisom koji može pratiti rad Udruge

Blagajnika na prijedlog predsjednika bira Upravni odbor na mandat četiri godine.

 

Nadzorni odbor

Članak 27.

Nadzorni odbor Udruge ima 3 člana  koje bira Skupština Udruge.

U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi drugih tijela Udruge.

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana koje bira Skupština. Izabrani članovi među sobom biraju predsjednika.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik najmanje jednom godišnje.

Članak 28.

Nadzorni odbor:

 • donosi poslovnik o radu i nadzire rad  tijela Udruge najmanje jednom godišnje
 • nadzire korištenje imovine i materijalno financijsko poslovanje.
 • nadzire ispravnost odluka Upravnog odbora i drugih tijela Udruge  te prati  njihovu sukladnost  sa  zakonskim propisima RH
 • podnosi izvješće o svom radu na skupštini Udruge
 • može po vlastitoj procjeni zatražiti održavanje izvanredne skupštine Udruge .

 

Rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Udruge

Sud časti

Članak 29.

Sud časti odlučuje o povredama odredbi Statuta Udruge kao i općih akata od strane članova Udruge  te rješava sporove među članovima.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa  nadležan je Sud časti. Časni sud u svom radu odlučujući  o sporu /sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Suda časti je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti  odluke Suda časti  udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Suda časti.

U Sud časti  ne mogu biti birani članovi drugih tijela Udruge.

Sud časti  čine predsjednik i dva člana koje bira Skupština na mandat četiri godine .

Izabrani članovi među sobom biraju predsjednika.

Sjednicu Suda časti  saziva predsjednik najmanje jednom godišnje.

Odluke Suda časti donose se većinom glasova svih članova Suda časti.

Članak 30.

Pod povredom odredaba Statuta i općih akata udruge podrazumijeva se i povreda prava ili obveza članova o čemu se provodi  stegovni postupak

Sud časti može nakon rasprave donijeti stegovnu mjeru.

Stegovne mjere su:

 • opomena
 • isključenje iz članstva

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera može se žaliti Skupštini koja odlučuje u njegovom prigovoru na idućoj redovnoj sjednici.

Odluka Skupštine je konačna.

Imovina  Udruge

Članak 31.

Imovinu Udruga stječe plaćanjem članarine, donacijama, kroz projekte koje Udruga ostvaruje  financirane od Grada Zagreba, Republike Hrvatske , Europske unije te iz drugih izvora.

Način izbora i trajanje mandata

Članak 32.

Izbori za sva tijela Udruge su javna uz isticanje jednog ili više kandidata.

Izbor i opoziv članova tijela Udruge obavlja se na sjednici Skupštine javnim glasovanjem.

Upravni odbor sastavlja kandidacijsku listu za sve funkcije u Udruzi a prijedloge daju i nazočni članovi Udruge na Skupštini.

Glasovanje na Skupštini je javno.

Izborno povjerenstvo objavljuje rezultate izbora.

Odgovornost  za  štetu

Članak 33. 

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

Prestanak rada Udruge, imenovanje likvidatora i postupak s imovinom

Članak 34.

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine  koja mora biti donesena natpolovičnom većinom nazočnih članova.

Prestankom rada Udruge ovlašteni likvidator postupa shodno čl. 53  Zakona o udrugama RH.

Likvidatora imenuje i opoziva Upravni odbor.

Likvidator može ali i ne mora biti član Udruge.

Likvidator  zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar Udruga RH kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja  Udruge iz Registra Udruga  RH.

Članak  35.

Imovina preostala u likvidacijskom postupku ostavlja se srodnoj udruzi.

 

Prijelazne i završne odredbe

Članak 36.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.

Članak 37.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Udruge.

 

U Zagrebu, 18.12.2019.

                                                                                            Predsjednik Udruge:

Mr.sc. Egidio Ćepulić, dr.med.prim.